ࡱ> Y[Xg RNDbjbjVV8Vr<r< TT8|4#"""""""$$':"!333"H"u!u!u!3"u!3"u!u!u!pi Bu!m""0#u!'I!'u!'u!"u!2F""_!#3333'T b: 'Yޏ^,{N-Nf[2018t^SOyrubu]\OeHh :NOb6eSOyru(ϑ ۏNekĉb!hSOyrub6e]\O nxOyru[]\OlQ_f0lQs^lQck Wn[bb!hSOyruKmՋ[]\O 9hnc'Yޏ^Ye@\6R[v 02018t^^Qnfؚ-Nb6eSOyru]\OeHh 0 yr6R[b!h2018t^SOyrubu]\OeHh0 N0SOyruKmՋ[]\O~~:gg 10[\~ ~ _ gg oR~ _Θ4t lo 0u^e b XTs[l Ne 1g/Te 20]\O\~ vc[[\~# v^#KmՋvR]0[eNvcw]\O0 ]\O\~#NNs[l 5u݋15040422271 bXT 1g/Te Ne [ B:_ R s_:_ [ NgN m 30vcw\~ _Θ4t lo 0u^e 'Yޏ^Ye@\v[NXT0[YXTObXT 40^%`NNYt\~ ~ Ne b XTؚQh H8lk f[!hkS O[NXT N0b6eSOyruyv0NpeSvsQagN 0u_4NSb6e100s|0200s|0400s|h0 N~܏ sYP[{t6NbThQ^bu ePd 4N TyvbuagN 100u_ 1 100s|:7uuNyb~ NNON11.7y+T11.7y sYuNyb~ NNON13.3y+T13.3y 0 2 200s|7uuNyb~ NNON25.6y+T25.6 sYuNyb~ NNON28y+T28y 3 400s|h:7uuNyb~ NNON1R02y+T1R02y sYuNyb~ NNON1R22y +T1R22y 0 (4) N~܏:7uuNyb~ NNON12.3s|+T12.3s| sYuNyb~ NNON9.6s|+T9.6s| 0 20sYP[{t Nyb/gKmՋb~ NNON40R+T40R 0 sY{[bKmՋeYg&^g NNSt 0 20b TlaNy 1 kMOuSAQ3ub1@bf[!hT1*Nyryv 3ubT N_f9e0 2 yrub Tv(u7b TT[xN-Nb TeN0 3 02018t^'Yޏ^nfؚ-NSOyru{vh 0@bBlvQ[S ywkXQ nxOOo`QnxegqGr{vz N!jՋb~{R-N!h0Ye[;NN~{W[0f[!hvz 0 4 (WQbĉ[eQ uSN{vF|~ۏLvsQOo`vO9e Qb|~NugTN!kkXbbO9evOo`:NQ |~O~U_uk!k{vFve0!kpe0O9eQ[0IP0W@WI{ NYg0 30N{vhfNI{0Wp'Yޏ^,{N-Nf[ SckS 40T5u݋0u_15040422271,sY{15998528835,ePd18642817469 lu@bcOvfN YpSNT@b ghBHJLPRVX\^fnprtx|~Zݼ(h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJ+h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJo("h!NCJKHOJPJQJ^JaJ%h!NCJKHOJPJQJ^JaJo(h!NCJOJPJQJaJ#h!NUh!NCJOJPJQJaJo( h!NUh!NCJOJPJQJaJ1"TDv4P WD2`gdH|VDCWD^`gdH|$1$XD2YD2a$gdw}gdI0 0WD`0gdH|$0dh-D1$M WD`0a$gdH| 0dhWD`0gdH| dhWDd`gdH| "$&(RTVXZ\d &,龬龗ԗrarar h!NUh!NCJOJPJQJaJ#h!NUh!NCJOJPJQJaJo(%h!NCJKHOJPJQJ^JaJo((h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJ"h!NCJKHOJPJQJ^JaJ+h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJo((h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJ+h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJo(&,Dlprtvzٱsıa"h!NCJKHOJPJQJ^JaJ#h!NUh!N5CJOJPJQJaJ.h!NUh!N5CJKHOJPJQJ^JaJo(&h!NUh!N5CJOJPJQJaJo(%h!NCJKHOJPJQJ^JaJo((h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJ+h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJo( h!NUh!NCJOJPJQJaJ,026NR`bhjlpxz  "8<>Z\`ӾӾӾӾәӾӾӾӾӾӾәӫӫӫӾӫӇxh!NCJOJPJQJaJo(#h!NUh!NCJOJPJQJaJo("h!NCJKHOJPJQJ^JaJ%h!NCJKHOJPJQJ^JaJo((h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJ+h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJo(+h!NUh!N5CJKHOJPJQJ^JaJ/Pb^.8\8b:r::;;<<<p= >>$1$XD2YD2a$gdw} 0WD`0gdH| XD2YD2gdw}dhgdI0 0dhWD`0gdH|gdI0$1$VD2WD^`a$gdH|$01$WD`0a$gdH|888,8.8>8Z8\8n8p8z888888889(9.969׿זsaRaRaRaCaRhhCJOJPJQJaJo(h!NCJOJPJQJaJo(#h!NUh!NCJOJPJQJaJo( h!N5CJOJPJQJaJo(#h!NUh!N5CJOJPJQJaJ&h!NUh!N5CJOJPJQJaJo((h!N5CJKHOJPJQJ^JaJo(U+h!NUh!N5CJKHOJPJQJ^JaJ.h!NUh!N5CJKHOJPJQJ^JaJo( h!NUh!NCJOJPJQJaJ u NAQSRՋ Ɖ:NꁨR>e_,g!kՋ0 N0KmՋb~v[Snx[SOyruP N TUS SOyruKmՋb~=SO }(RՋb~+Nyb/gRՋb~ (W TNyv{|WR0u_{| 0sY{{|0ePd{| RՋvu-N OncuSO }(TSONyb/gRՋv/}b~1uؚ0RNO R+R c NǏb!hyvbuRpev1.5 P bOnx[,g!hSOyruveQV TUS0YgQsRpev T,NNy_Rؚ:NHQ,QvI{Oncyv[E N[bbbWYR\O _Rؚ:NHQ0^Ye@\\(W6g2e03e~~ YՋKmՋSO }(TNyb/g }( ~^Ye@\[8hT \wQ gyruDyOۏLlQ:y^Ye@\[QlQJThlQ:y3*N]\Oe kQ0yruU_S 10~yruKmՋ [wQ gb!hSOyrubDe_,g!kՋ *giO&^Rh_LrNXT %NyۏeQ:W0 60SRKmՋu_{SOeP^ ~ckĉ;Sbhgnx[e NTЏRSSOՋv>f'`SsSOuuV }0&TRTg0 70KmՋb~lQ^KmՋ~_gT ~f[!hSOyruKmՋ[]\O[\~~Tċ[ \&{TagNvyru TUS Nb^Ye@\0 ASN0TNyb/gKmՋċRhQ cYe@\6R[vhQ AS N0TyvbuvRpeN'Yޏ^Ye@\S^veN:NQ0*g=\N[ 9hnc'Yޏ^Ye@\6R[v 02018t^^Qnfؚ-Nb6eSOyru]\OeHh 00 02018t^'Yޏ^SOyruNyb/gKmՋĉ[ 0NSb!hSOyrubuv gsQĉ[Yt ,geHhvʑCgR_'Yޏ^,{N-Nf[0 'Yޏ^,{N-Nf[ 2018t^5g10e   69R9d9f9t9x9z9999999999T:V:`:b:p:r:t:;ްްޚvbP;(h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJ#h!NUh!N5CJOJPJQJaJ&h!NUh!N5CJOJPJQJaJo(hSh!NCJOJPJaJ(hSh!NCJKHOJPJQJ^JaJ+hSh!NCJKHOJPJQJ^JaJo(h!NCJOJPJQJaJh!NCJOJPJQJaJo( h!NUh!NCJOJPJQJaJ#h!NUh!NCJOJPJQJaJo(hhCJOJPJQJaJo(t::::b;h;r;x;;;;;;;;;<<ñññ}iWG8h!NUh!NCJOJPJaJh!NUh!NCJOJPJaJo(#h!NUh!N5CJOJPJQJaJ&h!NUh!N5CJOJPJQJaJo(!h!NCJOJPJQJ^JaJo('h!NUh!NCJOJPJQJ^JaJo(h!NCJOJPJQJaJo(#h!NUh!NCJOJPJQJaJo( h!NUh!NCJOJPJQJaJ(h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJ+h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJo(<<<<<<n=r=> >>>???????@@@@@@@@@@@t^t^tt^K%h!N5CJKHOJPJQJ^JaJ+h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJo((h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJ#h!NUh!N5CJOJPJQJaJ&h!NUh!N5CJOJPJQJaJo(#h!NUh!NCJOJPJQJaJo( h!NUh!NCJOJPJQJaJ+h!NUh!N5CJKHOJPJQJ^JaJ.h!NUh!N5CJKHOJPJQJ^JaJo(>???@@`AAhBB CD0D2D6DgdH|$ WDXD2YD2` a$gdw}$XD2YD2a$gdw} XD2YD2gdw} 2WD`2gdH|$01$WD`0a$gdH| $0WD`0a$gdH|$1$XD2YD2a$gdw} 0WD`0gdH|@@@@@@@@@@@@@A&A^A`AbAAAAѻѨѻn]K]9#hK0h!N5CJOJPJQJaJ#h!NUh!NCJOJPJQJaJo( h!NUh!NCJOJPJQJaJ"h!NCJKHOJPJQJ^JaJ%hCJKHOJPJQJ^JaJo((h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJ%h!N5CJKHOJPJQJ^JaJ+h!NUh!NCJKHOJPJQJ^JaJo(.h!NUh!N5CJKHOJPJQJ^JaJo(+h!NUh!N5CJKHOJPJQJ^JaJAdBfBjBBBC CC@CbCjCCCDDD"D$D&D(D,D.D0D2D4D8D:D>D@DDDFDLDɵttb^VRVRVRVRhpjhpUh!N#hvh!N5CJOJPJQJaJh!NCJOJPJQJaJh!N5CJOJPJQJaJ"h!NUh!N5CJOJPJaJo(#h!NUh!N5CJOJPJQJaJ&h!NUh!N5CJOJPJQJaJo( h!NUh!NCJOJPJQJaJ#h!NUh!NCJOJPJQJaJo(&hK0h!N5CJOJPJQJaJo( 6D8DDBDDDHDJDLDNDgdH| LDNDh!N6182P:p''. A!"#$%S j 666666666666666666666666666666666666666666 6666666666 666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nHsH tHR`R I0cke $1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOBiB 0nfh$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ' V p h X 0,69t:<@ALDND #$%'(*^ P>6DND &)T # @H 0( 0( B S ?jjY e (^ j (;*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagschsdate ߭ 201826275DayFalse IsLunarDate IsROCDateMonthYear  l#&+.248;?BHMRUZdnw{ !$(+2=ADISUXZ\cdfopqstwxz{&.Vd#,15:VYu-^fhos|}JLUWbkoqw)0568<HPRWXY[lmz.78=AUWx * + 0 : { } H U w y  C E y L N Y Z [ ] ` b d f g i l n q w 2 5 l !"$(/1/0 ' L M ` a G H !"$(3333ss3333333ssssssss3 ( (8Sw}W<2e4 L]%''l.I0K0Q6Sd97=t=H\A:%Fd/G!NMGO?\Q!NU?YBY&yf7k m[;n{vh3+%sH|IRxg?+vVyb13XpcQV@'``8UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;([SOSimSunA5 N[_GB2312N[7. [ @Verdana7.@CalibriA$BCambria Math hzeGzeG !?!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[2BHX $PI02!xx userWIN7Oh+'0 px  user Normal.dotmWIN72Microsoft Office Word@F#@g@g ՜.+,0 X`px china  !"#$%&'()*+-./012356789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOQRSTUVWZRoot Entry Fn\Data ,1Table4'WordDocument8VSummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8PCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q